Phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, khánh tiết Festival Trà Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ hai, năm 2013

Phê duyệt kế hoạch tuyên truyền, quảng bá, khánh tiết Festival Trà Thái Nguyên, Việt Nam lần thứ hai, năm 2013

Phê duyệt chương trình nghệ thuật chào mừng sự kiện văn hóa chè Thái Nguyên được tổ chức tại Thái Nguyên 2013

 

Theo đó, việc tuyên truyền hướng vào nội dung: Tuyên truyền Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Trà Thái Nguyên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 gắn với tuyên truyền sâu rộng Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ hai, năm 2013; tuyên truyền đậm nét các hoạt động của Festival Trà đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. Giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Thái Nguyên; quảng bá, tôn vinh cây chè và các sản phẩm trà Việt Nam nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng; tôn vinh nghề trồng, sản xuất và chế biến chè của tỉnh Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền quảng bá các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm trà và quảng bá du lịch của tỉnh Thái Nguyên.

Công tác tổ chức tuyên truyền, quảng bá phải đảm bảo hiệu quả cao, tiết kiệm, an toàn an ninh thông tin; đáp ứng kịp thời về cơ sở vật chất và nội dung thông tin.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Phòng VH&TT, Đài TT-TH cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động tăng cường công tác tuyên truyền Festilval Trà trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin chuyên ngành, đặt banner tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác tuyên truyền, quảng bá, khánh tiết trước, trong và sau Festival Trà theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Quyết định cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, các cơ quan, đơn vị định kỳ báo cáo tiến độ với Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá, khánh tiết. Nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Trưởng Tiểu ban để trình Ban Tổ chức xem xét, giải quyết.

(Chi tiết quyết định mời xem tại file đính kèm che thai nguyen)

 

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Kim Oanh (biên tập)

Share :

Viết bình luận